Main  Shows  Issues  Tf Clips  Scenes  Books  Comics 
Sakuyamon
Sakuyamon
The biomerged mega level of Renamon and Rika.
About Sakuyamon Name: Sakuyamon
Specie: Digimon
Gender: Female
Anthropomorphic: No
Voice Actor: Yuka Imai, Mari Devon, Melissa Fahn
Alignment: Good
Number of Tf Clips: 0
Number of Scene Clips: 0
Number of Comics: 0
Number of Books: 0
Last Updated: 2001-08-29 00:00:00
Shows
Other Forms Sakuyamon
Comments
PreviousNext