Main  Shows  Issues  Tf Clips  Scenes  Books  Comics 
Tentomon
Tentomon
Digimon Partner of Izzy
About Tentomon Name: Tentomon
Specie: Digimon
Gender: Male
Anthropomorphic: No
Voice Actor: Takahiro Sakurai, Joshua Seth, Jeff Nimoy, R. Martin Klein
Alignment: Good
Number of Tf Clips: 3
Number of Scene Clips: 4
Number of Comics: 0
Number of Books: 0
Last Updated: 2002-01-16 00:00:00
Shows
Other Forms Tentomon
Comments
PreviousNext